top of page

Đáp Ca Mùa Vọng và Giáng Sinh

***Bấm vào tên mỗi Thánh Vịnh để tải pdf bài hát.

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm

Cover1-Final-Bprint.jpg

Chúa Nhật I - MV năm A

Chúa Nhật II - MV năm A

Chúa Nhật III - MV năm A

Chúa Nhật IV - MV năm A

Chúa Nhật I - MV năm B

Chúa Nhật II - MV năm B

Chúa Nhật III - MV năm B

Chúa Nhật IV - MV năm B

Chúa Nhật I - MV năm C

Chúa Nhật II - MV năm C

Chúa Nhật III - MV năm C

Chúa Nhật IV - MV năm C

Lễ Vọng Giáng Sinh

Cover1-Final-Bprint.jpg

Lễ Giáng Sinh (Lễ Nữa Đêm)

Lễ Giáng Sinh (Lễ Rạng Đông)

Cover1-Final-Bprint.jpg

Lễ Ngày Giáng Sinh

Cover1-Final-Bprint.jpg

Lễ Thánh Gia Thất

Lễ Các Thánh Anh Hài

Cover1-Final-Bprint.jpg

Lễ Mẹ Thiên Chúa

CN II Giáng Sinh

Cover1-Final-Bprint.jpg

Lễ Hiển Linh

bottom of page