top of page

Đáp Ca Mùa Phục Sinh

***Bấm vào tên mỗi Thánh Vịnh để tải pdf bài hát.

Thứ Bảy Vọng Phục Sinh - năm A, B, C

Đáp Ca 1

Thứ Bảy Vọng Phục Sinh - năm A, B, C

Đáp Ca 2

Thứ Bảy Vọng Phục Sinh - năm A, B, C

Đáp Ca 3

Thứ Bảy Vọng Phục Sinh - năm A, B, C

Đáp Ca 4

Thứ Bảy Vọng Phục Sinh - năm A, B, C

Đáp Ca 5

Thứ Bảy Vọng Phục Sinh - năm A, B, C

Đáp Ca 6

Thứ Bảy Vọng Phục Sinh - năm A, B, C

Đáp Ca 7

Cover1-Final-Bprint.jpg

Thứ Bảy Vọng Phục Sinh - năm A, B, C

Đáp Ca Thánh Thư

Chúa Nhật Phục Sinh - năm A, B, C

Cover1-Final-Bprint.jpg

Chúa Nhật II - Phục Sinh năm A

Cover1-Final-Bprint.jpg

Chúa Nhật III - Phục Sinh năm A

Cover1-Final-Bprint.jpg

Chúa Nhật IV - Phục Sinh năm A

Chúa Nhật V - Phục Sinh năm A

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Chúa Nhật VI - Phục Sinh năm A

Chúa Nhật VII - Phục Sinh năm A

Chúa Nhật II - Phục Sinh năm B

Chúa Nhật III - Phục Sinh năm B  

Chúa Nhật IV - Phục Sinh năm B

Chúa Nhật V - Phục Sinh năm B

Chúc Nhật VI - Phục Sinh năm B

Chúa Nhật VII - Phục Sinh năm B

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Chúa Nhật II - Phục Sinh năm C

Chúa Nhật III - Phục Sinh năm C

Chúa Nhật IV - Phục Sinh năm C

Chúa Nhật V - Phục Sinh năm C

Chúa Nhật VI - Phục Sinh năm C

Chúa Nhật VII - Phục Sinh năm C

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Thăng Thiên

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lễ Vọng - năm A, B, C

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

năm A, B, C

bottom of page