top of page

Đáp Ca Mùa Chay & Tuần Thánh

***Bấm vào tên mỗi Thánh Vịnh để tải pdf bài hát.

Lễ Tro - Năm A, B, C

Chúa Nhật I - Mùa Chay năm A

Chúa Nhật II - Mùa Chay năm A

Chúa Nhật III - Mùa Chay năm A

Chúa Nhật IV - Mùa Chay năm A

Chúa Nhật V - Mùa Chay năm A

Chúa Nhật I - Mùa Chay năm B

Chúa Nhật II - Mùa Chay năm B

Chúa Nhật III - Mùa Chay năm B

Chúa Nhật IV - Mùa Chay năm B

Chúa Nhật V - Mùa Chay năm B

Chúa Nhật I - Mùa Chay năm C

Chúa Nhật II - Mùa Chay năm C

Chúa Nhật III - Mùa Chay năm C

Chúa Nhật IV - Mùa Chay năm C

Chúa Nhật V - Mùa Chay năm C

Lễ Lá - năm A, B, C

Thứ Hai Tuần Thánh - năm A, B, C

Cover1-Final-Bprint.jpg

Thứ Ba Tuần Thánh - năm A, B, C

Thứ Tư Tuần Thánh - năm A, B, C

Cover1-Final-Bprint.jpg

Thứ Năm Tuần Thánh - năm A, B, C

Lễ Làm Phép Dầu

Cover1-Final-Bprint.jpg

Thứ Năm Tuần Thánh - năm A, B, C

Lễ Tiệc Ly

Cover1-Final-Bprint.jpg

Thứ Sáu Tuần Thánh - năm A, B, C

Suy Tôn Thánh Giá

bottom of page