top of page

Đáp Ca Mùa Mùa Thường Niên - Năm C

***Bấm vào tên mỗi Thánh Vịnh để tải pdf bài hát.

Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa Năm A, B, C

Chúa Nhật thứ 2 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 3 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 4 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 5 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 6 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 7 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 8 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 9 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 10 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 11 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 12 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 13 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 14 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 15 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 16 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 17 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 18 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 19 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 20 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 21 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 22 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 23 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 24 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 25 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 26 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 27 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 28 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 29 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 30 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 31 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 32 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 33 mùa Thường Niên

Năm C

Chúa Nhật thứ 34 mùa Thường Niên

Năm C - Lễ Chúa Kitô Vua

bottom of page