top of page

Đáp Ca Các Lễ Trọng / Đặc Biệt

***Bấm vào tên mỗi Thánh Vịnh để tải pdf bài hát.

Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm A

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm B

Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

Lễ Kính Chúa Giêsu Biến Hình

(ngày 6 tháng 8)

Lễ Kính Chúa Thánh Thần

Lễ Kính Chúa Thánh Thần

Lễ Kính Chúa Thánh Thần

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Kính Chúa Thánh Thần

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Kính Thánh Danh Chúa Giêsu

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Màu Nhiệm Thánh Giá

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu

Năm A

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu

Năm B

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu

Năm C

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Lễ Suy Tôn Thánh Giá

(ngày 14 tháng 9)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Tạ Ơn Thiên Chúa

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Thánh Danh Chúa Giêsu

(ngày 3 tháng 1)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Thánh Tâm Chúa - Năm A

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Thánh Tâm Chúa - Năm B

Lễ Thánh Tâm Chúa - Năm C

bottom of page