top of page

Đáp Ca Các Lễ Trọng / Đặc Biệt

***Bấm vào tên mỗi Thánh Vịnh để tải pdf bài hát.

Lễ các Thánh Anh Hài

(ngày 28 tháng 12)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ các Thánh chuyên lo về việc

từ thiện & giáo dục

Lễ các Thánh chuyên lo về việc

từ thiện & giáo dục

 Thanh Lâm Thánh Vịnh
 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ các Thánh Nam Nữ

(ngày 1 tháng 11)

Lễ các Thánh Thiên Thần

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ các Thánh Tông Đồ

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ các Thánh tu dòng

 Thanh Lâm Thánh Vịnh
 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ các Thánh tu dòng

Lễ các Thiên Thần Bản Mệnh

(ngày 2 tháng 10)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Grabiel, Raphael (ngày 29 tháng 9)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ chung các Thánh Chủ Chăn &

các Thánh lo việc truyền giáo

Lễ chung các Thánh Chủ Chăn &

các Thánh lo việc truyền giáo

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ chung các Thánh Chủ Chăn &

các Thánh lo việc truyền giáo

Lễ chung các Thánh Chủ Chăn &

các Thánh lo việc truyền giáo

Lễ chung các Thánh Nam Nữ

Lễ chung các Thánh Nam Nữ

 Thanh Lâm Thánh Vịnh
 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ chung các Thánh Nam Nữ

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ chung các Thánh Nam Nữ

Lễ chung các Thánh Nam Nữ

Lễ chung các Thánh Nữ Đồng Trinh

Lễ chung các Thánh Nữ Đồng Trinh

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ chung các Tiến Sĩ Hội Thánh

 Thanh Lâm Thánh Vịnh
 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ chung các Tiến Sĩ Hội Thánh

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ chung các Thánh Tử Đạo

 Thanh Lâm Thánh Vịnh
 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Thánh Anrê (tông đồ)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Thánh Anrê Trần An Lạc (Linh mục)

& các bạn (tử đạo) - ngày 24 tháng 11

Lễ Thánh Barnaba (tồng đồ)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Thánh Bartôlômêô (tông đồ)

(ngày 24 tháng 8)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Thánh Giacôbê (tông đồ)

(ngày 25 tháng 7)

Lễ Thánh Gioakim & Thánh Anna 

(Phụ Mẫu Đức Maria)(ngày 26 tháng 7)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Thánh Gioan (tông đồ thánh sử)

(ngày 27 tháng 12)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ kính nhớ cuộc khổ nạn của Thánh Gioan Tẩy Giả (ngày 29 tháng 8)

Lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (ngày 29 tháng 8, lễ vọng)

Lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả (ngày 29 tháng 8)

Lễ Thánh Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria

(ngày 19 tháng 3)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Thánh Giuse Lao Động

(ngày 1 tháng 5)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Thánh Laurensô (phó tế, tử đạo)

(ngày 10 tháng 8)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Thánh Luca (thánh sử)

(ngày 18 tháng 10)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Thánh Marcô (thánh sử)

(ngày 25 tháng 4)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Thánh Maria Mađalêna

(ngày 22 tháng 7)

Lễ Thánh Nữ Martha

(ngày 29 tháng 7)

Lễ Thánh Nữ Martha

(ngày 29 tháng 7)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh
 Thanh Lâm Thánh Vịnh
 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Thánh Nữ Martha

(ngày 29 tháng 7)

Lễ Thánh Nữ Martha

(ngày 29 tháng 7)

Lễ Thánh Matthêo (tông đồ, thánh sử)

(ngày 21 tháng 9)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Thánh Matthia (tông đồ)

(ngày 14 tháng 5)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Thánh Phanxicô Xaviê (linh mục)

(ngày 3 tháng 12)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Thánh Phalô (tông đồ)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại

(ngày 25 tháng 1)

Lễ Thánh Phêrô (tông đồ)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Thánh Phêrô & Phaolô (tông đồ)

(ngày 29 tháng 6, lễ vọng)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Thánh Phêrô & Phaolô (tông đồ)

(ngày 29 tháng 6)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Thánh Philipphê & Thánh Giacôbê (tông đồ) (ngày 3 tháng 5)

Lễ Thánh Simon & Thánh Giuda (tông đồ) (ngày 26 tháng 12)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

(trinh nữ, tiến sĩ hội thánh)

(ngày 1 tháng 10)

Lễ Thánh Timôthêu & Thánh Titô

(giám mục) (ngày 26 tháng 1)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Thánh Tôma (tông đồ)

(ngày 3 tháng 7)

bottom of page