top of page

Đáp Ca Các Lễ Trọng / Đặc Biệt

***Bấm vào tên mỗi Thánh Vịnh để tải pdf bài hát.

Lễ chung về Đức Mẹ

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ chung về Đức Mẹ

Lễ chung về Đức Mẹ

Lễ chung về Đức Mẹ

Lễ Đức Bà dâng Chúa Giêsu

vào đền thánh (ngày 2 tháng 2)

Cover1-Final-Bprint.jpg

Lễ Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave

(ngày 31 tháng 5)

Cover1-Final-Bprint.jpg

Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

(ngày 1 tháng 1)

Lễ Đức Maria Nữ Vương

(ngày 22 tháng 8)

Lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ

(ngày 21 tháng 11)

Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời

(ngày 15 tháng 8, lễ vọng)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời

(ngày 15 tháng 8)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức / Mân Côi

(ngày 11 tháng 2 / ngày 7 tháng 10)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức / Mân Côi

(ngày 11 tháng 2 / ngày 7 tháng 10)

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

(ngày 8 tháng 12)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Kính Đức Trinh Nữ Maria

Lễ Kính nhớ bảy sự thương khó Đức Mẹ

(ngày 15 tháng 9)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria

(ngày 8 tháng 9)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Thánh Danh Đức Maria

(ngày 12 tháng 9)

Lễ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ

Lễ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ

Lễ trái tin vẹn sạch Đức Mẹ

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ Truyền Tin

(ngày 25 tháng 3)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh
bottom of page