top of page

Đáp Ca Các Lễ Trọng / Đặc Biệt

***Bấm vào tên mỗi Thánh Vịnh để tải pdf bài hát.

Lễ ban phép thêm sức

Lễ ban phép thêm sức

Lễ ban phép thêm sức

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ các linh hồn

Lễ cầu cho bất cứ nhu cầu nào

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ cầu cho bệnh nhân

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ cầu cho các Kitô Hữu bị bách hại

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời

(ngày 2 tháng 11, lễ nhất)

Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời

(ngày 2 tháng 11, lễ nhì)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời

(ngày 2 tháng 11, lễ ba)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ cầu cho hòa bình & công lý

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ cầu cho người di cư & lưu đày

Lễ cầu cho ơn thiên triệu

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ cầu cho thời kỳ nghèo đói &

những người khó nghèo

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ cầu cho việc cày cấy

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ cầu cho việc rao giảng tin mừng

Lễ cầu cho việc rao giảng tin mừng

cho các dân tộc

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ cầu hồn

Lễ cầu hồn

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ cầu hồn

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ cầu hồn

Lễ cầu hồn

Lễ cầu hồn

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ cầu xin ơn hiệp nhất

Lễ cung hiến đền thờ Đức Bà Cả

(ngày 5 tháng 8)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ cung hiến đền thờ Đức Bà Cả

(ngày 5 tháng 8)

Lễ cung hiến đền thờ Đức Bà Cả

(ngày 5 tháng 8)

Lễ cung hiến đền thờ Đức Bà Cả

(ngày 5 tháng 8)

Lễ cung hiến đền thờ Gioan La-tê-ra-nô

(ngày 3 tháng 11)

Lễ chung cung hiến nhà thờ

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ chung cung hiến nhà thờ

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ chung cung hiến nhà thờ

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ chung cung hiến nhà thờ

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ dịp tĩnh tâm / hội thảo mục vụ

Lễ hôn phối

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ hôn phối

Lễ khấn dòng

Lễ khấn dòng

Lễ khấn dòng

Lễ kính tòa Thánh Phêrô (tông đồ)

(ngày 22 tháng 2)

Lễ kỷ niệm cung hiến đền thờ Thánh Phêrô & Phaolô (ngày 18 tháng 11)

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ ngày 24 tháng 12, ban sáng

Lễ rửa tội

Lễ rửa tội

Lễ rửa tội

Lễ rửa tội

Lễ rửa tội

Lễ sau mùa gặt

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ tạ ơn - Thanksgiving

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ thời kỳ chiến tranh hỗn loạn

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ truyền chức

Lễ xin ơn chết lành

Lễ xin ơn tha tội

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ xin ơn tha tội

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Lễ xin ơn thánh hóa sức cần lao

 Thanh Lâm Thánh Vịnh

Rước Lá - Chúa Nhật Lễ Lá

bottom of page